The Kunama is a minority ethnic-group living in the western part of Eritrea.This page exposes the unjust and discriminatory activities of the Eritrean government. It also participates in the political dialogues in Eritrea.

Welcome to  BADEN - Kunama.Com

  Home / Arabic / Tigringa / Feedback

Home
Land
Language
Customs
Beliefs
Folklore
Perspective
Genocide
Report
Information
News
KCS
kpdp
Opinion
Music
Contact
Announcements
Articles
Links

 

All the forces waging wars of „Genocide” against the Kunama people ,aim at disrupting and destroying the Kunama people’s traditional “ethnic identification marks,” their “egalitarian social system” and their traditional system of “commonly owning and administering their native and ancestral land”:


 

 

 

Ke šuka fala sakadima sababowana wojiyana March 2004
I. Kittita šuka kabara (Organizational information)
Ertereya Kunama Koybiša Dimokrasiya Suòada (ERKUKODISU) abaya jinisa aòòadesi dariski inna subbiddadenasi koke. Tama kakosima subbiddadena kittitiòòasi košita abarmanda šodki kakidana. Aysisi abaye satteda Erkusi turbemme bubiyesi koddima kasa kišoki inna subbiddadenassi komowabbu. Diiba tumma summada abarmowalle kofalimana kodamowa kalla kunamiòòana kunamiòòa kittita Erkukodisu Kunamiyasi kittitiya hellala summaski kittitos kimalke. Kunamossi kittitoski imalama kulabbu agarowakinna kittitiya uddodowakin koludamowa tayte koyšeki kotaytaki ibacki abaya kibatta kifalki kunama agaram imbima majowaye kitalalinowa deya. Kime košerabbu kittitodima sabbatasi košera jinisellette siyasatabbu kišano baškulla ardalabbu burkedossi aykalli tagis kaya kosso kammi kakadabessa kokaya dada. Tama fanakenalle anidki kawdama kalla abaya jinise sattiye (Šabiya kittita bodeda košerabbu kittitoda kokoybame, kunama kasa-ka abaye) kabatta kafalemowabbu kunama tummadowa dannoske, abayena sarinke. Kimekin koludamowa kunamowa marodinokowa dittiyabbu košera jinisellowayena Ertereya udumalasi kaka marodina kalmowa kaynamana kaynammana, kaynama kišaya inkedabbu kittitod kasa sumossi kasa kasoki, aw nakette kakotayta samarodki majiòòe katalali suma kokelesi kasa kasona kogošake. Erkukodisu kittita dekedekin šadiyowa bacala kokkoykomesi totageski bacata kikasinowa deya. Fogasumma ka kosimme. Fogaski fogadiye kitakema ka baca fardata kide kuwana bakatowa oykeda kišabbu oynakeda gatowa kinamale kišaya totagedowa ibal kišana dadanume. Kasa-ka abayesi kabatta kafalki oratod kanolama kulabbu inna kulabbu ay kakoluda suma kokelossi kasa kosona kogošake. Oraton kosamowaye fanaka angude kulabbu (galle bare-satte kulabbu) kittitata kodena bakatowa koske. Oynabbu inna kenaye odennimasi kossowa dittiya botatakinna šumburakin sarosuma tabilabbu kittitiyala kittita dinellabbu kolu kobacina tabilowa oykesuna kogošake. Šasuma fogadekin kokosasamme tamana oynokowa koggamuna. Kokalasi Pietro kime Sale Felicette kin kosasa udumala kaytena. Inna kename Hussen Yousuf tabilowakin aòòada gamumme. Kotakalle sullumabbu kafaledowassi kaylella kalla mikki;-
1.      Kittita baškulla batafale website aòòala mawlannimmowana,
2.      “Kotakallowa Internet-bbu salammebbu ayniòòe gogomiòòabbu kamalaski” idoroma lawowassi kokaylella kalla kokki oyne laga sasata šinan kolano Erkuna kidiya goòòesunasina digosunasi Internet bilokabbu dittiya aradiyabbuna šinasso daòòosuma kulabbu “Inna šuka fala kokida gosumena šabiyan gogosuma kišama sabbatasi kowina dada, šuka fala  ka kida atimanki” fogadiye kifonasi suòan gonke. Ekkenabbu “hay gogomiòòala kamala” suma gajodowasi kokaylella kalla lin kolutame aminno kulata ode fututun gommo? kittita kida kišano kittita antate kida laga sasala kotima kolame imebe Erkukodisu be? tamata ime inglisa òelabbu kolattano kime (Erkukodisu) òeliòokabbu kunamiòòokowabbu kalattamowassina jarimatella kalla kokki Englisabbu Tigrinyabbuna kilattana kokukenki šakiyaton gonke. Kittita dina (antata kišano baškulla, sibila kittita dina) fogasuna. Iòalla (inama) tabiyatakin feski fogasumana kosina. Iòalliyokasina ililikimossina nitarenan ditta agara sasa nissala nawski ibac gosuma kittitasi šonki nitarenni. Filippo, Berhane, Simon ke kosano Sale Felice kime Pietrotte kittitowa bušukudasi suòanki somen lakamme deya. Šabiyam gogosuna tabila aw tasa ekkena hirabbu tawmme ime deya. Oynabbu afayadeda aradiyabbu “kodana dada nume” dinenaye ekkenabbu Sale kime Pietrottesi tabila kutuna dada. Alhassen Albadumme udama kalla internet lattabbu numeki gadibabbu ay gomatabbu komalanasi niyatowa oynamme. Tamata  kittitana kittita antate kida atimala kokoske. Galla 2003 la latta gode (Articles) 110-130 tte-ta kittitana kittita antatena kiida atimala kobal kosa košike. Galle kelida 2004 uwamalana latta gode (Article) 0104-2004 ta kittitana kittita kida atimala kobal kosamowakin Šabiyata košanne kolattama kosimme. Ide tamakin anatana oynoka kooda kolattanowa kotakema. Inna omin gonki Erkukodisu Šabiya kitare kiyanowa uda ame Salette Pietrotte katarenasina innokenalle kibal kišakenki killafaton gonke. Tayiya kišena inna aradiyabbu orata kolena abaya kigogodama ame makuma ka elloka unu oleysuya aw kalemale kišaya ame kittitata madenan gonke. Kašimiya lawetowakin ditta oyna ime ka ellokan gommowa bardu baškulla kišano antata kišano kittitowa šuka adugaba kišamowa otakemmowa deya. Ay kittita dine (baškulla) kišano antata) baca fardala koski ibac gosumasi jarimatinella, unu išabbu aw kogurabbu aba bacata nawnaski udama bubiya, 
1.      Ekkenabbu sultata durmedina kišamowana,
2.      Abarma kittitowa bušukus kolanasi fes kosodama kišamowa ay kittita dina targasuna kogošake, ide ašimiya targaske deya. Oynabbu inna tayiya kišenayena ekkenabbu ime uliya òerabbu kosame gomma kabarowayekin doggagomuna kogošake. Abarmabbu andiyamesina eme mebinkema eme etub lakasumuna kogošake. Inna ominimmabbu aradiya akeske okeske, lakasuna dada abaya kasungudake dowa tamana aši kokala botatiya lilikowakin aòòada išanni.
Oynabbu hella sisimala goski, “ agale oleyn kewlabbu malo makotafedowa” baca aca kišammowana innassi kobinki komamajinam kosiyana fediyakin oyna kowaye fogadala tirida kina kišimana bacowalle kinama lilikakin feski fos komana kišana. Aradiyala šas kolamolle kokontima lilika artoke okoske. Elle oyna abayowayena salagowaye laweta totagenki “inna orata olena abayasi ditta kunamiòòasi nafosunni kowima kišaya maydan” dine okoske. Elle mayda šan kolake da lawetowa koyname okoske. Inna kasa-kakin be ašik Sudan- are lagatana wamiya. Inna lawete barenaye maydabbu kanti.
Laweta ekkenowa:- Inna tabilena tamma kimebbu kobinima numeki ay kittitala kosiman deya. Wola akumata subbiddadabbuna. Aòòade okosinansuna lakin aòòadidowa tabilanda kale gosumowa kokele kasidabbube (Interview) reportabbube, salidabbube itakema kellam oratos kinolamabbu (lattabbu kišano menabbu) kišamokolle deya. Erkukodisu ansale barebbu (reportabbuna kokele kasidabbuna) kišamowa deya. Ye amanoka Šabiya kuname agasala mooda kutuki tummadowa kisaladaki kunama koybiša bacowa kiòarinasi ay kosima ondoba nafos kikana. Šasumala mošeke kisameno kittiton kosaki kittitiya bagana suòammo kabinki kamusumowa ondoba ella kišana. Innaye kiko kutuno tammata kasa kiòòa  tagamala kakolli kasammabbu baddiyala kišano abaya aòòade baddala batafala katabodimowa wojella kišabbu lakin aradiyowa sasa (kosasa) aòòada kawiki inna kenaye oratala kabal kasamowa šabiyasi batafala kišana kimesi fardelle kakotulenowa udabbu fardellokala  kakošimfe kasamowabbuna kunamiòòoke šuka fala kawdaki oratod godimowa abayossi “oyne agasiyala toma len nasoke” suna bakatowa koske. Inna gatenakin nintiya lilikowa aw laweta ekkenowa maydoka aw hakanda nudana. Lakin tama kišayana inna tabila mongorena na ibinno suma kokelossi kasa kosona kogošake.
Laweta Abarmowa:- Baca turba aòòade kinnamowa kotakeman deya. Abayasi kokoba nolaki acca niya gonuma kande tamma kiòòe ocuno iba kayano kittitòòana agariòòasina katarena subbiddadata (Sale kime Pietrotte) kalomowa kalla abayandabbu šukiya baddala kakagodimala duguliyesi kosano košera jinisesi-na kimesi (Pietro kime Salettena kalusiya kišena) kiba kayamowa kokala kiba kiyabbu marbatasi kokowe femunowa wajiba. Oynabbu abayala kaynama kokkowa sakit hooda kokalella fenki nikaski niwigonunnima kišamowana komaldiya batafalabbu foon nonata kosima tabilabbuna kogošama fiteta jabinki nibacina kogošamowa kotakena heske. Inna batafala tabilena turbesuna aw kefargadanasi fatakasuma elata bubiyasi kosima tabilabbu nibatta nifalena kogošake. Baca nissala (bacossi amaninki fenuma bubiya) batafalina kišanasina batafalasina ma nokonni nibacina kogošake. Dekenumale kišaya ay nissala keddusa kina nokobatta nokofalenowa wajiba. Oynabbu turbesuma bubiyasi nibatta nifalenowa nokošigidama suluba bubiya nafon nikamokowabbu deya.
Inna sababenabbu
1.      Turkabbuna košigidamowano abaya kiwimma kibac goske.
2.      Aradiyana kinamowano Šabiyasi oratos kolamowa kokala abayellossina (kasa-ka abayossi) koddima tabilabbu lakin agigatabbu oratos kolaki kule lagata aba lušaski alakesunnima gatabbu nifegeda oraton nolana kogošake. Inna kulabbu fenaki aba kunama agara maronanansuyana badiya kisane okontiya oyna badisasowaye dekedanditta Erku dekeda kišammowa kotakena kogošake.
3.      Kokobiyabbu tufesuma website (www.Erit-Alliance.org kunama index) kinamowabbu laga sasam itakenasina Ertereya košera aòòade kimamajinimmasina yona fanakala kokoytena baca fardela dangirasunnimasina oratonuna kogošamowabbuna tillas goske.
4.      Targasuma Kadara kosimowabbu kittittodiya fardala inna falulenayesi maydabbu oratos kinolana kogošamowabbu inna mongorenayesi aradiyabbu oratodinowana oratodimowa kekana tabila keddusana deya. Aysisi Šukiya falana ime nake kosabessa oraton kokolama sabbatasi kule lagata fenki suòamunnimasi koya ugella nidor nišoma sabbatasina abarma fogadiyekin kokosasaki sullumabbu oyniyomunasi kidadima tabila kišamowabbu deya. Inna tabile barenayebbu inna mongorenaye ime uliyabbu kittita kodorki suòamunowa iwiki ime oluma kittitalana kunama imeta sugus kuwannimowa kotakeman deya. Oliyana uliyabbu haron kokoski okofalki tarafomunowakin šanki okona woja kosimme. Badiya kisanowana
1.      Bacala amanida kimintimana,
2.      Oyniyoda ketawamana nafala kollimana,
3.      Marbata ansanga kinaki fanaka etetasi kotikabbu kowe fesumowana ditta, kittita dina aw nissala kinama ka aw kunama išanni. Inna baddala deròadima ka jinise sattenaye kosayana kamašiya šadiya ame siyasata hemamme muna. Ide lakin siyasata gunumubbu nintina. W.nehbi lajina kamba koki siyasata henamme suma bubiya akoòera. Aysisi Šabiya manniyoda kintiki kommowa ketawa kitakki, Šabiya olkomala gonamakin lajina goddam maydaski etawa kikada koma kande, siyasata naynammeda kudanasi akoòera. Šabiya askara mayatina gos kinaki Šabiya manniyoda koybaki mayatiya badabbu faski lajina ketawamowa kišayana siyasata šibaba targadowana siyasatowa ketawamowabbu deya Ethiopia-ta kona kišoki yomowa. Are laga gasunossi kišayana bayowana maydowana kinti ketwamowabbu deya siyasatoski unusi kišano ketawamowa. Siyasatakin adagata oyniyoda kosimme. Oynabbu siyasata henamme, aba siyasatala nakosimme suma bubiya (tama kakosima fanakenalle) akoòereda kakidana, ide kamaleya heda dowakin kasa ella kogošamme.
Oynabbu inna ka mongorenaye šuka fala aradiyabbu šada ulowa nafa inama iša gosubbu dimala nafon nikanasi nafinambe suma lawetowa deya kontina dada šadiyowa. Siyasata gata  nafodiya-ka gate kinnake. Ekkenabbu inkaddi, aykalle, ay sabbatasi suma kokele aninki salin kokodorona kogošake.
Inkaddi:- Inna keda šuka falinenayeòòa sakanunasi fanaka netawana kogošake. Daminiyoka  ka šuka falala nibal nišaya ištadeya gata kolankašina, agaranda ammatos kosimowana kolaššena. Oynabbu fanaka netawana kogošake. Erkukodisu inna šuka falena kussumasibbu fanaka gera kina kišike. Iša ditta kossuma documenta aw latta naynake, ide aradiyana konaòala kosimabbu sakana summiyabbu koludano ayniye kittita kidana antate kidana laga sasata šinammo oyna kulabbu deya šuka falowa sakasuma. Ide wojiyana oyne kantimowa kalla batafalina kišake.
Inkalle:- Šuka fala sakanuna kišaya inkalle na šuka fali sakanubbu kittitossi nafosunassa kotanuna kogošake. Otot šuka fala kossukeno aradiyabbu internet-bbu ide kadrebbu kišayana sakanuya batafala ikonni. Oynabbu internet-bu  inkalle nakesi ay nisasana henno? aradiyabbu nakesi aynisasana henno? kaderebbu nakesi ay nisasana henubessa ililikima kunamowa šibaba targada asbatala nutuma tabilabbu nokosodamowabbuna nafon nikamokolle deya woja kikonowa. Inna gatenakin fedki abbara maydabbuna kotada kekabbu suòadima sabbatasi woja kikoke.
Ay sabbatasi: Šuka fala sakanunowa sababa borkana keddusana ninana kogošake. Sababa ninamma sakit kossukedokabbu sakanuya wojiya eòòata kide fitisunowa kolaòada kogošamme. Oynabbu kittitanda agara nissala nawsuma bušukumunasi fenki suòammowa deya sababa šadiyowa. Inna sababenassi òeran suna kunama (kittita dina baškulla aw antata) kosinanda kobinowa kosimme. Aysisi kokobinibessa sasiyabbu kotakema sabbatasi. Oynabbu inna nekede sattenayekin fedki fanakana wagana, sababana katawa sakadima sabbatasi woja taggima kikoke.
Aradiyala sakadima šuka falowa woja:- Šuka falowa sakadima uyowakin kibinki Erkukodisu kittita dimokrasiya burana, abanyiyana, tošimiyana kunama arte (Eritreane kosano Etiobiyane) lawetiya kodorke. Inna matarebena ikoma woja.
I. Isa gatalabbu:- Matarebowa aradiyabbu šas kolanasi dorosuma šadiyowa minda arta kawdama kalla isa lagala mikosima Sale Felice kime Pietrotte internet-bbu salammowa sabbatasina “ewibbu kasiòòalana gogomiòòala kamala” suma laweta lušanda Erku antate lewemmowa bagana suòammossi deya.  Oynabbu are lagala kokosima kunamowayettena šibabiya aw siyasatiya targadana kittita šukette sawsumabbu Internet da kokobiòòabbu kakoma www. Erit-Alliance.org kunama index-bbu šas kola kišano kontima kulabbu wojiya.
1.1. Sale Felice kime Pietrotte bariyoke iòalliya mikatawa mišake, kunamowakin mikatawamowa kalla košerellowayekinna širinende mikatawa gonke.
1.2. Kunama arte Erkukodisukin bettin gon koynamena bacowatta koketafke,
1.3. Erkukodisu kidana antate kidana laga sasala  kotak kišake.
1.4. Ime (Sale-Pietro) kittita kida aw antate kida matimakenki milattamowabbu kišayana  uliyasi medanala midoromowa kowibbu Erkukodisu tammake are lagala suòan gomma kittitette gufeski, kodos kidarmiki sadiyata kidoronasi kiddi koke. Kokalasi EFDM, EDF.
II.                Išigola lagela gomma kunamela kikoma kofegeda:- Aradiyabbu sakadima šuka falowa isa gatala ay kikobessa kotikke, kantike. Išigola sukela gosuma kunamolle kikoma lilika kofegedowana sasiyabbu kofakalla kontimala kišaya nafosuna.
1.5. Sudanla gomma kuname lilika:- Elliddeda dugulabbu kokollimena dugula badowakin kokobesamme agara mosowa asanandabbu arta šifinan kokoske. Šifinadakin šanki haddadata kolu košimena okos košike. Erku haka kira šiòisuyana imintinni suma masalowalle tirkiššas lakasumowano taye bawdowa iwiki anokata gasso komaldala olo titonke. “samanamudala” koluke. Sogonki awriya kalla sanala koluya ay kotena kišamowana isabimme. Oynakin kosasa koytemowabbu tammake kunamiya tummadala koluki, suòan gomme okoske. Angudeda Erkukodisu olkomiyakin feski agaliya bebbes kinolamowaye kolugakin fenki Erkukodisu kida atimala koluki sawagitebbu ganki ucu kišama kittitiye asarela ayfa toonki gollan gonke, golladiya kitik kišona ka kosimme ditta. Elle kunamossi kasiyabbu kobininasi festa komin kosoki owalonasi darabemmena obal kosamme. Makinata baddala kamaše kilattaki agara mosowa komamajinasi lawan ke iša kišomme. Innayena fanakiya koludananditta kunama kidabbu tarebowa inka uli jarimata mema kišamowa otakena. Sale kime Pietrotte tukunki Erku kalma mitakemowa kalla innayena fanakiya okoludanan ditta kunama kidabbu kooma afaša bubiya kunamiyata kidena. Anyunyasi anyunyanummale kišaya, salugasi lalugan nummale kišaya ame ka luše dabbu hakkamuna. Hakkan kokosime gediya koyteke. Erkukodisu kišano kunama kolliya kišammowa otalalike. Oraton kosamma kišaya botatowakin olutanni. Tamana anin kotafeya gediya koytena.  Aliòayda kidowa mewdana dadanumenki deda damadabbu sada kotamowaye adugaba kosame obal kosamme. Sakit numeki ime kisanemowano okobattake, ide šukiya falana fanakiyal luski yonowa kotakemossi deya. Asanemma kišaya masanenni dowa kasa lušowa deya imesi.
1.6. Etiobiyala kosima kuname lilika:- Lajinanda Eritreayakin komowa inna aškawenayela kinama lilikowa ka ellasi kisabimme. Baddiyala kikama faada komowa šuta kišama sabbatasi arta kodanowa kosimme. Iša ditta aškawowaye andiyeda are lagala kokosimette gomatonki kittita kidana antate kidana agarossina oskama kotare košimowa kofonasina ka maydella kallabbu kokontinasi tamana fogadiyekin kodemmiya bacala kokosima baškullena antatesina kittita dina alabowaye kida nawnki òeròerenki imamajinasi darabedowa kosina. Iša ditta, innabbu komamajina kittita dinambe agara kosimmowa otakena kogošake, kosiyana kasiyasi kokonajima faytafaytamowaye kosana. Innayesi kunama agara ašibbu kibay kiwima sabbatasi tagamowa kosimme. Gimgima kišano baca kotokona kinama Etiobiya kunama aškawowaye šuka fala kitikama kulabbu tabilowa innoka kišamowa šutonke. “Ayšiòòi kiwino ame kalaken gommo? oraton kinolannibem makosso tama mussu midor mišokema animuda” kotita awra taggime lewemmena wagiyala kokoske. Affayadekin koloma jawabe kayšindowa inna lilikena šutosuman deya. Sasiyabbu kunama agare inna aškawenayena abukatiyesina nake kosabessa maydabbu itor kitak kinolake. Sullumiyabbu kunamiya tummadala koluki saniya komin koòaya imesi nafosuna. Aši kokala sana maynake, šolda maynakedabbu tamana fogadiyekin kokosasammiya kasakabbu suòamakenki helelen kokosibbu  okobiniya kunama agara aniski itakema sabbatasi minda abarma šukiya fala aradiyala kofalina bakatowa kosimmowa aškawena abukatiyena otakemale kišaya anda nafina. Hay ewibbu gogomiòòala kamala mano okuki kittita kidana kittita antate kida atimasi lakammo kittitana ankatiyana kidiyana digos kikanasi kikama faada komowabbu oyne tammake saridala koluki anyumadala kokoske. Imesi kiba kiyamowa kalla kittitasi kišana ka aaòòadellossina kiba kiyanowa otakena kogošake. Innakin kosasa koytekeda amanidowa koske. Tama okitenalle arda bubiyabbu kokobata kokofalemowano abaya aòòadette kokobinki suòan gommowana kittita yi kišake. Komaldiya kontinata šofidoka šofidina. Kabara kiša kesonasi Filippo Isaac tamana fogadiyekin kosasammiya “kasarotenki fašalon kosama kittitteda Seyoum Ocbamicael buluketa dargeski uliya dabos goske.
1.7. Eritreya kasakala kosima kunamowa lilika:- Mandarala gosuma kunamowa aškawenaye adaba kišano šuka fala ay kišabessa otakemowano gediya koyteke dowakin kodama kotikamme. Ina uli botatine gon koynabessa ay kawli modi mode gon koynabessa aykawli šakirana, saluga, dingile kosabessa itakema sabbatasi maydiyab oraton kinolake Erkukodisu ka mongora ikannidala kokoske.
1.8. Kittitellela kokosima košera aòòade:_  Kenaye na kosabessa šukiya falowa kontima kulabbu inna kenaye kittitakin aleyn minolama kulabbu deya Erkukodisu serkis anis gasunandabbu ke kida kikidaki “agaleke agaleke saron minolama kulabbu kunama koybiša farda ammarosuna, itona, igarde-itetasu ditta batafalabbu fos konandabbu lawetiya lewemme angude nume. Inna bukunadena kulasibbu kittita bodette kokomimma gufedena šoratena, koolena, okollema wafagate nintiya oyna kawda godima hakowa ossosuman deya. Sasiyabbu Erku bagane šuka fala aradiyabbu sakadowa Erkukodisusi košita tamata kifegedama siyasata aw sulluma tabilabbu kobacki koytema aw kotalalima batafala kišamowa kotakke. Inna subbiddadenakin anata Erkukodisukin koludama baca gata ayšino sumotta kalumale kišaya nafina kišana. Inna baddala deròadimena anidki kawdama kalla kittita kasa-ka kabarana wojiyana kišabbu tamakin anata kadriòòa, baškulliòòa, agariòòanda kittita dinakin koludamowa tilladinasi ay siyasata gati aw kosasi kogošano suma kokelowa deya kokasina kogošama.
Innalle kunama agaram itakenana doggagosuna nekedam koske. Inna mongorenaye mongoranki sungammowa uliyokowa kililikiman ditta iwe, ininiòe osamiye ide wamiyoka duguliye kililikima nume. Innaye ka sanayteda kunamiya tummadala kolutamowayesi wokkalomunni, mongoriyasanowana ime kililikiman ditta duguliya neseda nacowaye ililikima nume. Abišette darkette subella aw galbella konomeda masalowa sunanoo Sale Felicette Exabella Aronte (Abiše sesende kiyarosuyna) inna farda mema jarimatinenalle mikkoyteyana ikke inna jarimatena isaneme osanni. (Ayniye omeki okotafemma kišaya). Okedoka ellowayena. Oynabbu Berhane Marko anyunya, nissala kinamma kunama abaya kišaya duguliyena unu kokala, unusi kantima wowabbu lidina tabilowa kekitta kunamam ikamme, Erkukodisu ikama nume. Oynabbu kunama abayowa saniyabbu kotakemowana karimowana ditta agitabbuna dugula kirabbu kollinnima kišamowa deya. Kunama darka kasa urukakin kišakoma bubiya kunaman deya.

 

Send mail to baden-kunama.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 24/09/10 © 2000-2010 by Baden Kunama