22 November 2018 Kabara Dama Dawit Petro

 

Kabara Dama
16 hrs
Ertereya Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada (Erkukodisu) Ka Nafara Dittiya Kunama Košera Gummata Majasi Deya Galle 23si Kibacki Fitetosuma.
Latta Minta Akontalla alatta Asselman Erkukodisukin.
Erkukodisu Kunama Kittita Uddodellana Eritrea Bagana Kittitella Kallabbu Sullumana Kofegeda Gatowalle Kinama Lilika:-
Erkukodisu Kunama kittita uddodella kallabbu Kunama košera majasi kibac kišike, tamana ibac goske, Sellasina komaldana kibacina. Išaditta Kunama košera sullumabbu majiye komamajitta, dogoladitta kitalalina kišabbu agardade tabilabbu kofalema sullumasi baganosunni kabbatesuna. Inna okitiyalana fardiyalana iliima fanakowalle kofalina. Innakin adagata tama kanakemanda Afrika gilala konti gosuma kofegeda tamena acette sauski koibišiya baca kikki gaski komaldiya hirata kikiki hauu sunowa tiridella kinamme. Ide innassi koddima kossa kiminke. Erkukodisu Ertereyata kunale kišaya tabile barebbu deya. Tabila ekkenowa Higdef usulam sarosušmala kišamala, Abarmowa Erkukodisuna Kunama košerana minolama animindowaye kabbatesuma ada furda akumatam ( transitional government) kodoromokala kiana. Higdef bu kotalfima akumatasi kobinki Kunama koibiša baca nissalana fitetomme samasi širfita iyanni.
Kosaydiya:- Ankatonuma Kunama agara, minte artebbu sambatesi kakidaki katik kašima lattenakin koddima targada kaitema kinneke. Higdef usula sulluma agendowa komaciniki Kunama koibiša bacana maja kokelasi inkedabbu kišarinasi lawas gosubessa mayda katawa katakke. Esmadiya kantiya,
1. Šabiya Erkukodisu kišano taleniye laga košita kosamma košita laga kotika koinamma sabbatasi baciyossi kišano fitetiyasi kanunabbu kabbatedinni dowa kidorke. Ay šaraa tabilala inna šinaski kosoda goske. Higdef usula Ertereyala, Erkukodisuna Kunamakin diyadata laga košita kotika kinana kišaya aritmethic aw kelada inkabbuno dimale kišaya Higdef mimena mengela sanesi kabbateski titosumokowa deya. Afiya laga Erkulamila Kunamasi laga košita hira abarmala kele kiskamabbu innassi andaṅa šuma gologolomansuna ansanga Erkukodisu kišano taleniyena kittitita jimate okosimmowa maydabbu kitakena heske. Kommi goski nakommimesuna Kunama, komengele goski Higdef šabiya usula ammimme amengelemmesuna Kunama kosimme. Ide kosiya niyatiyana ankatiya bagana lakasuma targasumma kokowa deya. Targasummossi targada katu kasobbu šabiya Higdef usula mengelesi kotulki majiya kitalalinata kibacina heske. Awra etetabbu Kunama kišano kittitiya uddoda Erkukodisukin Eritreyala laga košita adigila kišana košera kišano, nafara kosimme ide kosinnimowa Higdef mare otakena heske. Lilikiya kakanni lakin košitiñña lagana kakormenni.
2. Allebbu sullumaski ottabbu masaliyende “iña daki iñannimasi kimini” sumowa kokalabbu Kunamasi afiya lagakin keles kola gosubessa kanti katakke. Ide gatellalabbu Kunama košera angudanno Ertereyakin kawi kibal kišannimasi kakolana dadaski ottabbu Kunama košerasi afiya lagakin saros kolanasi išimfa ufkes kolano išigola lageta huleske, lajinoske.
3. Allebbu tuna imba kimbiki ottalabbu “abinanda ucuma laga saasaaski” Erkulami agita kišanasi kubula babbu soga kola goske.
4. Anidki kasanema kalla ka nafarabbu ditta kittitabbu kakanni, hemma kišaya laga aññadata dagad kasobbu oliki oiniyomunanditta Ertereyata mindiyabbu kokominniski botatos goske. Danna agaran ditta arita akumata kosimmowana kotakenasi šomummeš. abiya aw Higdef usulam itakenam kosiya Erkukodisu kosimma fardala ERTEREYA Kunama košera kosinnimowa mayda kitakena heske. Erkukodisusi Kunama koñerakinš irinella kalla (širin) saron naulanan dowa jarimatiya baddala jarimata kitafenowakin šasunni. Erkulamina Erkukodisuna Ertetreya Kunamana okofatakananennima salamunnima ayibe kosamowa mayda kitakena heske. Inna baddala Erkukodisu maresi agasabbu gen nasaladaki niyataña tillanananda amanidowa fašalosuma matareba kišamowa kitakena kogošake. Šabiya Kittitellela hosumowa kokala Erkukodisula kalafosunnimowana anis kiminki kasaratosumowakin aṅṅada kišannimowana Erkukodisu marimara baškulla kittita dina tummada TALLA kišamowa maydabbu kitakena heske. Erkukodisu marimarana baškulla-kadarana, kittita dinam kosima kande ay kotalfiyana šabiya/Higdef usula atos kikammasi.
5. Erkukodisuna nissaliya mallaytesi Hiwehat/Ihwedeg tes kilemedabbu sellana sudana Kunama agara kasakala ištas goske. Kunama koibiša baca 1995 la Khartum/Sudan la tuleski kodoroma kišamowana diiba tumma summada ekkena 1998 la Tigray/Ethiopiala kiminki kittitella kallabbu anisumowana ukuniyala kale kasasana heske. Galla kelida 1995-1998 ta kosima agasenalle jabidima fitetowassi kormeki anaskamayana fitetommowaye ada kakošigidaki 2018 ta kabac kalomowa kokala sellasina ašik šabiya/Higdef usulam sarosubbu Kunamana kittitiya uddoda Erkukodisuna daunki minimbi fitetom mišima majowaye mitalaliki laga košitella kallabbu košita laga gadiyatela lawetiyana oššaliya kišoki Eritreanella kallabbu anisunowa tiridellana kosimme.
6. Erkukodisu kittita bušukudasi animindiya šadiyowa kittita mare fatada matareba ekkena kolamowana kalusiyena sellasi-wadurba- Addis ababala Tigray la keyanañamma ekoluda dabbu fanen gommowana kosimowa katakki kanunabbu kosodama lagala koki ka šuka kibalena maja šintankona kalla kinammowa usula botatinossi kosasabbu itakena heske. Oina baddala Erkukodisu mare, baškulla-kadare kosano kittita dinesi FITETA data tama kišammowana ay wagala fitetosu ditta kokiidana sama kišamowa usulowa kišano kalusiye otakena heke. Kunameya ankata giitana dannodasina Erkulami/Ertereyasi fiteta, fiteta bubiyekin taggimana manatina kišamowana kotakeya mayda. Tamana awra etetabbu Erkukodisu mara, baškulla kadara, wamiyoka kittita dina fitetasi kailona kišammowana inama kalma takabbu kunama dannodasi harodakin gonisunnimowana otaf kotakema kišaya nafina.
7. šabiya botatabbu šakirnan kosamena andiya awra kokobinki Amerikalabbu kososoniya kalla Kunama elliddesi haddadon gommowana kotik goske. Fanaka etetala ankoradiya ted katunowa Kunama sasowa itakena heske. Nake kosabessa agigatabbu kolaydama ištada-masa sakadibbu Kunama sasowa mayda kiitakena kišamowana kakoluda.


Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna