03 February 2019 Bosoli Arayya ( Adolay Kornelios-Almaz Agar)

TULEDIYAKIN BACA ALALANA TULEDA TIRIBANA NISSILA KEKA KODOR KASOMA HAKKE ANISUNA BATAFALOSUNA LATTA MINTA ASATTA 


ankatomma fb akotulame inna lattena mintiya abarmala erku Mara karbibe abaya konabbu dawdimowana innasi amadoski katiroski Mara tame kishi kikaki kossa kodora tamabbu awsa kishimowana, abayowa oina ayiba lushowa koibiya ekkena kishamowabu matareba tame kinolaki kunama bacowatta toras kutuno daris kishimowana bodena kanti kaloke. Tama mintiya asatta nansumi kishaya kakotule .
Inna anibodenalle kolattama lattenalle samette kollima nekeda Arte kanti kaloke. Inna kasakala kunama bacasi tabiliyabbu maromma targamma sanki berkenki gamuna bashkulla artena kadara,Mara arte okosimowa kekan dea.isha ditta tamana targasuma kosasama, kalma hesuma kishamowabbu fanaka aññadiyeddela talaboski fanes kishike. Ide tamatana fanedokala kishamowabbu itikamowana targasumowa kittitiyala kosmaro gosumowa konti goske.
Oinabbu tamana baciñña baca alala nissila keka tuleda tiribabbu kodor kasoma hakke anisuna bats falosuna. Erkukodisu inna nissila kekenassi kobinimasi dea.Kowwenaye salaski tummadowa nafasi kunamowa dannodasiski badda shuttas gosuma otomenalle kunama abayena unutte badda shuttanki ay bessa ofalino katik godima.shadiyabbu erkukodisu marela koinama lilikowana kadariyela koinama targetowana kontimowakin deya fedki kawda godimowa. Lakin inna amuska algamasabu kobinime erku mare kadare mecuna Dada mebalena dadandowa ñeliya kalafata kalla koda goñke. Ayshisi erku mareda aniñki abaya konabbu kobal kosamowayesi mayda kobal kosake (mayda kiyake) no tama emesina okodoka keyannibe dowa kunama kokoibamena koshera kotika koinamme sellena sudenna garbaynki arfammo katik godke. Ditta erku mariyeda aniski dawsumowaye amadana kokasimma sabbatasi tama Mara mayde abaya konabbu dawsunowassi fifis koibamowabbu tiribiyasina daridiyasi tamana dogoga edetta shas kola goske. Okodoka kunamiyasi lakamma Mara mayde katirina targasuma kosasama Mara tame okoshinasi kowwiya salas goske. Añkatomma fb akotulame lattena mintiya asatta innasi kishake mintiya asalla kusis konañamma kakotule 
Tamana erkukodisu nissile aritomuna!!!

ALMAZ AGAR.jpg
Almaz Agar Femu feddi massamame kabachi osaminyette kabal kashame kokomamachime inna kolusena aurasi kakobinime inna shabinena aurasi tama ditta selasi achinya kofuma waga hedinyama oynabu ishata dinette mokotafeme massamame tama hadira kokomajina ditta selasi innaye okotinima tori nakema kunaminya kakaya ibinye kine obacha gomo wata kotiki keyamembe molena durubudena awwa dena kobacha gomenayesi koti keyamembe ooo kunamame aisabatasi inna kalusena au shabiyena aurasi mekobiki kunameyatta aura baya meda gomo massamame fanakiyasi mewda gokema medame erku kobishinyasi tufeski kodorekema mesame kalusesi.
.